“Semalt” iň oňat web şekilli gyryjylary kesgitleýär

Web gözlemek, web sahypasyndan täze ýa-da bar bolan maglumatlary alýan we islegleriňize görä saklaýan çylşyrymly prosesdir. Diňe tekst däl, eýsem suratlar we wideolar hem ýörite web gyryjy programma üpjünçiligi arkaly çykarylyp bilner, sebäbi bu programmalar kodlaşdyrma barada esasy bilmezden Bütindünýä Kerebini gözlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, isleýşiňiz ýaly tekstleri we suratlary tertipläp we çykaryp bilerler.

1. Cyotek WebCopy:

Cyotek WebCopy ulanyp, web sahypasyndan ýa-da blogdan ähli suratlary gysga wagtda çykaryp ýa-da gyryp bileris. Bu mugt gural, sahypany awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize bölekleýin ýa-da dolulygyna göçürmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, suratlaryňyzy hiline zyýan bermezden tygşytlaýar we suratlary ýa-da mazmuny enjamyňyza göçürip almazdan ozal ýönekeý sahypalary gözden geçirýär.

2. HTTrack:

Güýçli web sahypasy hökmünde HTTrack bize dürli funksiýalary hödürleýär we mazmuny we suratlary bilen birlikde tutuş bir sahypany göçürip almak üçin amatly. Bu programma dürli wersiýalarda gelýär we Linux, Windows, Unix we Sun Solaris bilen utgaşykly. Göçürip almak we kompýuteriňize göçürip almak isleýän suratlaryňyzyň sanyny kesgitläp bilersiňiz. Islän sahypaňyzdan ýokary hilli suratlary, wideolary, HTML kody we faýllary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

3. Oktoparse:

“Octoparse”, ýönekeý we ösen web sahypalaryndan ähli görnüşli maglumatlary çykaryp bilýän mugt şekil we mazmuny döwmek programmasydyr. Bu guraly giň mümkinçilikleri we işleýşi bilen sahypany ýyrtmak üçin ulanyp bilersiňiz. Nokat we basmak UI size ähli görnüşli tekstleri we suratlary ele almaga we HTML we Excel formatlarynda maglumatlary tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.

4. Getleft:

Getleft, sahypadan ýa-da blogdan ähli suratlary gyrmak üçin iň oňat programma üpjünçiligidir. Birnäçe opsiýasy, funksiýalary we mümkinçilikleri sebäpli tutuş sahypany derrew göçürip alyp biler. Onlyeke-täk etmeli zadyňyz, çykarmak isleýän sahypaňyzyň URL-sini girizmek. Getlift on bäş dürli dili goldaýar we köp dilli funksiýalary hödürleýär.

5. OutWit merkezi:

OutWit Hub, onlarça maglumat we surat çykarmak aýratynlyklary bilen meşhur Firefox goşmaçasydyr. Web gözlegini ep-esli aňsatlaşdyrýar we köp sanly maglumata göz aýlamaga kömek edýär. Şeýle hem, halaýan faýllaryňyzy, maglumatlaryňyzy we suratlaryňyzy awtonom ulanyjylar üçin gaty diskiňizde saklap bilersiňiz. “OutWit Hub” ulanyjy üçin amatly interfeýs bilen üpjün edilýär we islendik web sahypasyny gyrmaga mümkinçilik berýär.

6. ParseHub:

Parsehub, sahypadan suratlary gyrmak üçin iň ýönekeý we iň peýdaly programma üpjünçiligidir. Dürli web sahypalaryndan maglumatlary ýygnaýan we AJAX tehnologiýasy, gutapjyklar we JavaScript bilen iň meşhur programma. Birnäçe sekundyň içinde şekilleri kesgitläp, derňäp we degişli we peýdaly maglumatlara öwrüp biler.

send email